Informacje dla muzyków

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień w serwisie internetowym prowadzonym przez Agencję pod adresem muzycy.com. Właścicielem serwisu muzycy.com jest jest Multinovum Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Kolberga 16c/30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000634307 NIP 585-147-53-78 („Multinovum”), zwany także zamiennie „Usługodawcą” oraz "Administratorem"

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie Internetowym.
3. Muzyk – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub Muzyka, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Serwisem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Usług.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Serwisu Internetowego.
9. Serwis Internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem muzycy.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
12. Agencja - zespół osób współpracujących z usługodawcą w celu świadczenia usług, mających odpowiednie kompetencje do wykonywania przypisanych czynności.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem muzycy.com
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Serwis Internetowy muzycy.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Usługodawca poświadcza posiadanie wszelkich kompetencji do wykonania Usługi.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne do przeprowadzania transakcji internetowych
6. Klient oraz Muzyk zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
7. Klient jest zobowiązany do podawania autentycznych informacji podczas zamówienia
8. W przypadku podania nieprawdziwych informacji podczas zamówienia, które mogą być przyczyną szkody którejkolwiek z osób korzystających z serwisu, odpowiedzialność prawną i finansową ponosi osoba,która wprowadziła nieprawdziwe dane.
9. Muzyk składający ofertę w serwisie na wykonanie usługi muzycznej deklaruje tym samym odpowiednie przygotowanie merytoryczne, sprzętowe oraz organizacyjne niezbędne do wykonania usługi muzycznej.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie usług muzycznych przez Muzyka

§ 3 Składanie i rodzaje zamówień

1. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta oraz Hasło to podany przez niego znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem pozytywnej weryfikacji wpłaty przez system płatnościowy.
11. W serwisie można składać zamówienia na udostępnienie kontaktu do Klienta, wyróżnienie prezentacji na wybrany okres oraz rezerwacji terminu występu.
12. Zamówienia składane w serwisie nie obejmują usług muzycznych wykonywanych przez Muzyków na rzecz Klienta, usługi te regulowane są przez indywidualne umowy zawierane pomiędzy Klientem a Muzykiem, w których serwis nie jest stroną umowy.

 

§ 4 Realizacja i termin wykonania usługi

1. Usługa jest realizowana w czasie rzeczywistym poprzez udostępnienie określonej funkcjonalności po akceptacji płatności
2. Szczegóły wykonania usługi opisane są podczas składania zamówienia.
3. Usługodawca nie realizuje usług muzycznych poprzez serwis.
4. Usługi muzyczne realizowane mogą być przez Usługodawcę poza funkcjonalnością serwisu, po bezpośrednim kontakcie z Klientem
5. Usługi muzyczne świadczone przez Muzyków nie podlegają pod zakres niniejszego regulaminu
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi muzyczne realizowane przez muzyków

 

§ 5 Płatności

1. Ceny za usługi podane są podczas składania odpowiednich zamówień
2. Na każdy sprzedany towar może być wystawiony paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
3. Płatność za zamówioną usługę następuje przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów płatnościowych w szczególności systemu płatnościowego Dotpay.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Umowy zawierane w serwisie realizowane są w czasie rzeczywistym, wobec czego nie mają zastosowania przepisy prawne dotyczące umów zawieranych na odległość (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw klientów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22 poz. 271 ze zm.)
2. W przypadku niewykonania usługi z winy niezależnej od Usługodawcy, poniesiona opłata jest zwracana do Klienta lub Muzyka
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji

1.Usługa może ulegać reklamacji. Sprzedający dokona wszelkich modyfikacji Usługi w ramach poniesionej opłaty po bezpośredniej konsultacji ze Sprzedającym.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
3. Składając reklamację należy przesłać dowód przelewu bankowego z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem podanym na stronie Sklepu
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca dokona wszelkich niezbędnych korekt.
5. Jeżeli usługa jest niezgodna z umową, Klient może żądać doprowadzenia jej do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną korektę usługi, chyba że jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość usługi zgodnej z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności usługi z umową nie zawiadomi serwisu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów serwisu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych usług do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w serwisie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Serwisu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Serwisie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw muzyków oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).